Врз основа на член 20 од Законот за здруженија на граѓани и фондации (Сл. весник на РМ 31/98) и на член 21 и 37 од Статутот на Транспарентност Македонија, Собранието на 5-та редовна седница одржана на ден 16 декември 2006 година го донесе следниов:

СТАТУТ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТ – МАКЕДОНИЈА

Сашо Орданоски,
претседател

Преземете го целиот документ во PDF формат овде: Статут на ТМ