Анализа на антикорупциските одредби и ризиците од корупција во новиот Закон за јавните набавки

Јавните набавки се една од сферите што се најподложни на корупција бидејќи во нив циркулираат многу пари и директно учествуваат многу чинители. По долгогодишните критики за широкораспространета корупција во јавните набавки во земјава, дури година и половина по смената на власта, донесен е целосно нов Закон за јавните набавки, со кој требаше да се изврши хармонизирање со новите директиви на ЕУ во оваа сфера, но и да се стесни просторот за злоупотреби и корупција. 

 

Анализа за новиот Закон за јавни набавки