Извештај за капацитет на администрација на Државната комисија за спречување на корупцијата

Извештајот содржи податоци доставени од ДКСК за тековната 2019 година, како и преглед од објавени податоци на веб-страната на ДКСК

Извештај за капацитетите на ДКСК